امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی شه shah

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی پیاده سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا

۱۷۵۰۰ تومان
0