دانلود پایان نامه

مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم

۱۷۵۰۰ تومان