دانلود پایان نامه

اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار

۱۷۵۰۰ تومان