دانلود پایان نامه

بررسی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابجایی ازاد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر همراه با اصطکاک و انتقال حرارت

۱۷۵۰۰ تومان
0