دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش وعملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

۱۷۵۰۰ تومان
0