مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها

۱۷۵۰۰ تومان

مقایسه نرم افزار های HEC-RASو MIKE11 در مباحث انتقال رسوب، فرسایش و آبشستگی در رودخانه ها

۱۷۵۰۰ تومان
0