دانلود پایان نامه

بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک ها

۱۷۵۰۰ تومان
0