اندرکنش سد وزنی و مخزن تحت نیروی زلزله

۱۷۵۰۰ تومان