دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش سرمایه اجتماعی متجلی در نهادهای مشارکتی (شورای اسلامی روستای دهنگ)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

از بررسی نقش سرمایه اجتماعی متجلی در نهادهای مشارکتی در فرایند توسعه محلیاست

۱۷۵۰۰ تومان
0