دانلود پایان نامه

بررسی مقایسه‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق با تاکید بر شهرهای مهاباد و سلیمانیه

۱۷۵۰۰ تومان