دانلود پایان نامه

بررسی رابطه شخصیت، هوش هیجانی و انطباق پذیری با عملکرد کارکنان در فرمانداری های استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی رابطه ی عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی و خصوصی

۱۷۵۰۰ تومان
0