انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راه آهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

۱۷۵۰۰ تومان