دانلود پایان نامه

پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

۱۷۵۰۰ تومان
0