دانلود پایان نامه

بررسیﺗﺄﺛﻴﺮ روش ارزشیابی آموزشی مستمر بر انگیزش،پیشرفت تحصیلی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان

۱۷۵۰۰ تومان
0