دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عوامل ضدانگیزشی موثر در کسب مهارت صحبت کردن زبان انگلیسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه

۱۷۵۰۰ تومان
0