دانلود پایان نامه

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان با استفاده از نگاشت ادراکی فازی

۱۷۵۰۰ تومان