دانلود پایان نامه

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر تداخل زمینه ای فزاینده نظام دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته درافراد کم توان ذهنی

۱۷۵۰۰ تومان
0