دانلود پایان نامه

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تشخیص بات نت های نظیر به نظیرP2P))

۱۲۵۰۰ تومان
0