دانلود پایان نامه

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
0