دانلود پایان نامه

تأثیر یک دوره تمرین هشت هفته‌ای قدرتی، استقامتی و تعادلی در آب، خشکی و ترکیبی بر تعادل ایستا

۱۷۵۰۰ تومان