دانلود پایان نامه

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی برظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال

۱۷۵۰۰ تومان
0