دانلود پایان نامه

بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه مردم شناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان مردم کرد کرمانج

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ایل کاکاوند قزوین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تعزیه و نقش آن در تبلیغ وارتباطات دینی مردم ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل یک آیین ارتباطی : بررسی معنا شناسی پوشش زنان در جامعه امروز ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0