دانلود پایان نامه

تعیین میزان رضایت شغلی زنان شاغل در روزنامه همشهری نسبت به ابعاد و جنبه‌های مختلف وضعیت شغلی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر عملکرد نیروهای آتش نشانی در شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی (مطالعه موردی: حوزه ستادی وزارت نیرو)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تعیین ارتباط بین استرس ورضایت شغلی درکارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0