دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر سیستم های مقیدکننده طولی بر عملکرد لرزه ای پل های متداول کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر زلزله بر معادن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

۱۲۵۰۰ تومان

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

۱۲۵۰۰ تومان
0