تحلیل دیوار های میخکوبی شده تحت بار زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بعد از زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

مقاوم سازی شالودههای موجود در برابر زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

۱۷۵۰۰ تومان

نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات زلزله در سطوح شهری – مطالعه موردی شهر شهرکرد

۱۷۵۰۰ تومان

مطالعه پیرامون عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست های میان طبقه ای سازه های میان مرتبه

۱۷۵۰۰ تومان

فلسفه و روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

بهینه‌سازی شاخص‌های بیمه‌ای با استفاده از مدل‌های تخمین خسارت

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی صدمات وارده ناشی از زلزله به خطوط لوله مدفون فشار قوی گاز

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر فرخشهر)

۱۷۵۰۰ تومان
0