پروژه ساختمان مسکونی با تمام محاسبات در قالب اکسل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد تحلیل های غیرخطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سردنور

۱۲۵۰۰ تومان
0