دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
0