مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی رفتار ترافیکی ناحیه weaving با استفاده از شبیه سازی

۱۷۵۰۰ تومان

امکان سنجی ایجاد ترمینال کانتینری خشک در پس کرانه (Dry Port) و سیستم جابجایی کانتینر در بین بندر و ترمینال کانتینری خشک

۱۷۵۰۰ تومان
0