دانلود پایان نامه

Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر سرعت گفتار بر روی درک مطلب دانش آموزان ایرانی در مقطع متوسطه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

Translation of English Reduplicative Words into Persian

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

Investigating hierarchical decoding mechanisms in the vis-ual cortex

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تفاوت میزان خود کارآمدی مدرسین زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat

۱۷۵۰۰ تومان
0