دانلود پایان نامه

بررسی موانع استقرار اطلاعات مدیریت در ادارات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد»

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش خصوصی سازی بر میزان عملکرد صنایع نساجی با مطالعه موردی کارخانجات نساجی خوی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات شهری مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش مبانی فکری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر هوش معنوی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۲۷۵۰۰ تومان
0