استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

۱۲۵۰۰ تومان

جذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن

۱۲۵۰۰ تومان
0