دانلود پایان نامه

مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص نشاسته سیب زمینی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی

۲۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی

۲۷۵۰۰ تومان
0