دانلود پایان نامه

مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص نشاسته سیب زمینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی

۱۲۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی

۱۲۵۰۰ تومان
0