دانلود پایان نامه

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهبود روش های تخصیص منبع مبتنی بر توافق نامه سطح سرویس در محیط های محاسبات ابری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهبود روش های تخصیص منبع مبتنی بر توافق نامه سطح سرویس در محیط های محاسبات ابری

۱۲۵۰۰ تومان
0