مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۱۲۵۰۰ تومان

تعیین نقش مولفه های مدیریت دانش با نوآوری و توانمندسازی کارکنان در سازمانها

رایگان
دانلود پایان نامه

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

۱۲۵۰۰ تومان
0