دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان

۱۷۵۰۰ تومان