دانلود پایان نامه

بررسی میزان آشنایی مدرسان زبان تخصصی در حوزه زبان انگلیسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واژه های دانشگاهی(آکادمیک) و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلکی)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد روانکاوانه ی رمان سلوک محمود دولت آبادی

۱۷۵۰۰ تومان
0