دانلود پایان نامه

زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل Fast )

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت

۱۷۵۰۰ تومان
0