دانلود پایان نامه

بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی ازدواج خویشاوندی در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل خانوادگی موثر در ایجاد و تقویت انگیزش پیشرفت نوجوانان دختر (۱۸-۱۴)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب (تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مردم شناختی روستای قپانوری با تأکید بر مسکن، خوراک و پوشاک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه شناختی کلیشه‌های جنسیتی و ساخت خانواده در سریال‏های تلویزیونی ایرانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جهانی‌گرایی قومی و مصرف رسانه‌ای مطالعه موردی مصرف رسانه‌ای تلویزیونی ترکمنهای جرگلان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر و پیامدهای توسعه صنعتی بر توسعه اجتماعی در منطقه احمدآباد مستوفی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی هویت قومی وملی کردها

۱۲۵۰۰ تومان
0