دانلود پایان نامه

بررسی نقش سازه های متقاطع واقع در مسیر رودخانه های فصلی بر مشخصه های جریان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی و تخصیص صحیح نیروی امداد برای واکنش در زمان زلزله در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی روشهای هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معرفی، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آنها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه نشست میکروپایل ها در خاکهای ماسه ای

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه رفتار سیستم های مختلف سازه ای تحت اثر خرابی پیشرونده

۱۲۵۰۰ تومان
0