فروش پایان نامه

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای

۱۲۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

منابع پرتوهای کیهانی

۱۲۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالص

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تحلیلی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی نانو لوله های کربنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۲OTQ

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

۱۲۵۰۰ تومان
0