دانلود پایان نامه

تکنولوژی GTL

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتو کاتالیسیتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

به کارگیری ذرات نانو نقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهایGTL

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روشGTL

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مبدلهای کاتالیستی خودرو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

۱۷۵۰۰ تومان
0