دانلود پایان نامه

تکنولوژی GTL

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتو کاتالیسیتی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

به کارگیری ذرات نانو نقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهایGTL

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روشGTL

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مبدلهای کاتالیستی خودرو

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

۲۷۵۰۰ تومان
0