دانلود پایان نامه

تکنولوژی GTL

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتو کاتالیسیتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

به کارگیری ذرات نانو نقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهایGTL

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روشGTL

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مبدلهای کاتالیستی خودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

۱۲۵۰۰ تومان
0