دانلود پایان نامه

بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها (Bioremediation)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی فن آوریGTL

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اندازه گیری ضریب نفوذ آمین آزید در هوا و ارائه مدل مربوطه جهت انبارداری سوخت مایع

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط نوع فرایند و شرایط عملکردی واحد الفین بر کیفیت پساب تولیدیِ برج شستشوی کاستیک برای مدیریت آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی

۱۲۵۰۰ تومان
0