دانلود پایان نامه

بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها (Bioremediation)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی فن آوریGTL

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اندازه گیری ضریب نفوذ آمین آزید در هوا و ارائه مدل مربوطه جهت انبارداری سوخت مایع

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط نوع فرایند و شرایط عملکردی واحد الفین بر کیفیت پساب تولیدیِ برج شستشوی کاستیک برای مدیریت آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی

۱۷۵۰۰ تومان
0