دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به آثارفکری و حالتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عقلانیت مدرن و باز نمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد “فاصله گذاری” به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد

۱۲۵۰۰ تومان
0