بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۲۷۵۰۰ تومان

مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر فرخشهر)

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه(مطالعه ی موردی: رودخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد)

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیرچسبنده

۲۷۵۰۰ تومان

ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

۲۷۵۰۰ تومان

ارائه ‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

۲۷۵۰۰ تومان
0