بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۱۷۵۰۰ تومان

مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر فرخشهر)

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه(مطالعه ی موردی: رودخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد)

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیرچسبنده

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

۱۷۵۰۰ تومان

ارائه ‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

۱۷۵۰۰ تومان
0