بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها

۲۵۰۰۰ تومان