مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

۱۷۵۰۰ تومان
0