ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

۱۲۵۰۰ تومان