ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر فرخشهر)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS

۱۷۵۰۰ تومان
0