دانلود پایان نامه

کاربرد CFD در مدلسازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده ازcfd

۱۷۵۰۰ تومان
0