دانلود پایان نامه

میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0