دانلود پایان نامه

سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

۱۷۵۰۰ تومان