دانلود پایان نامه

بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA..

۱۷۵۰۰ تومان